Manuals

Manuals
ข้อความและรหัส: คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ Dell รุ่น OptiPlex GX200

กลับไปยังหน้าเอกสารหลัก

ข้อความและรหัส: คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ Dellรุ่น OptiPlexGX200

bullet.gif (1107 bytes) ข้อมูลทั่วไป bullet.gif (1107 bytes) ข้อความแจ้งเตือน
bullet.gif (1107 bytes) ข้อความระบบ bullet.gif (1107 bytes) ข้อความวินิจฉัย
bullet.gif (1107 bytes) รหัสการส่งเสียงบี๊บ bullet.gif (1107 bytes) ไฟ LED แสดงสถานะการวินิจฉัย

ข้อมูลทั่วไป

ทั้งโปรแกรมแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ และคอมพิวเตอร์ต่างสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงปัญหาเหล่านั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะมีข้อความปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลหรืออาจมีรหัสการส่งเสียงบี๊บ โปรดดูที่หัวข้อ "ข้อความระบบ" หรือ "รหัสการส่งเสียงบี๊บ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแต่ละชนิดหรือรหัสการส่งเสียงบี๊บ


ข้อความระบบ

หากคุณได้รับข้อความระบบ โปรดดูตารางที่ 1 เพื่ออ่านคำแนะนำในการแก้ปัญหาของข้อความนั้น โดยมีข้อความของระบบต่าง ๆ แสดงไว้เรียงตามลำดับตัวอักษร

note.gif (515 bytes) หมายเหตุ: หากข้อความระบบที่คุณได้รับไม่อยู่ในตาราง ให้ตรวจสอบจากคู่มือของโปรแกรมแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานอยู่ในขณะที่ข้อความระบบปรากฏขึ้น และ/หรือจากคู่มือของระบบปฏิบัติการเพื่อขอคำอธิบายของข้อความและคำแนะนำในการแก้ปัญหา

ตารางที่ 1 ข้อความระบบ

ข้อความ สาเหตุ การแก้ปัญหา
Address mark not found BIOS พบเซ็กเตอร์ของดิสก์ ที่เกิดความผิดพลาด หรือไม่พบเซ็กเตอร์ ของดิสก์ที่ระบุ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"

ALERT! Previous attempts at booting this system have failed
at checkpoint [nnnn]. For help
in resolving this problem,
please note this checkpoint and contact Dell Technical Support

ระบบไม่สามารถ บูตได้ติดต่อกัน 3 ครั้ง ด้วยสาเหตุเดียวกัน โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับ การขอรับ ความช่วยเหลือด้านเทคนิค รวมทั้งรายงานรหัส การตรวจสอบ [nnnn] ไปยังฝ่ายให้ความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
Attachment failed to respond คอนโทรลเลอร์ ของดิสเก็ตต์ไดรฟ์ หรือฮาร์ดดิสก์ ไม่สามารถส่งข้อมูล ให้กับไดรฟ์นั้น ๆ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"
Bad command or file name คุณป้อนคำสั่ง ที่ไม่ถูกต้องเข้าไป หรือไฟล์ไม่ได้อยู่ใน พาธที่คุณระบุ โปรดตรวจสอบว่า คุณพิมพ์คำสั่ง ใส่ช่องว่าง และป้อนตำแหน่ง ของไฟล์ที่ถูกต้อง
Bad error-correction code (ECC)
on disk read
คอนโทรลเลอร์ ของดิสเก็ตต์ไดรฟ์ หรือฮาร์ดดิสก์ ตรวจพบความผิดพลาด จากการอ่านข้อมูล ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"
Controller has failed เกิดข้อผิดพลาด กับฮาร์ดดิสก์ หรือคอนโทรลเลอร์ ของฮาร์ดดิสก์ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"
Data error ดิสเก็ตต์หรือฮาร์ดดิสก์ ไม่สามารถอ่านข้อมูลนั้นได้ รันยูทิลิตี ScanDisk ในระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® เพื่อตรวจสอบ โครงสร้างของไฟล์ ในดิสเก็ตต์หรือฮาร์ดดิสก์ โปรดดูคู่มือ ระบบปฏิบัติการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการอื่น ให้รันยูทิลิตี ที่มีให้ในระบบปฏิบัติการนั้น เพื่อตรวจสอบ โครงสร้างของไฟล์ ในแผ่นดิสเก็ตต์ หรือฮาร์ดดิสก์ โปรดอ่านเอกสาร ของระบบปฏิบัติการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Decreasing available memory โมดูลหน่วยความจำ RIMMs อาจเกิดความเสียหาย หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของหน่วยความจำของระบบ"
Diskette drive 0 seek failure

Diskette drive 1 seek failure
สายเคเบิลอาจจะหลวม หรือข้อมูลค่าคอนฟิเกอเรชัน ของระบบ อาจจะไม่ตรงกับ ค่าคอนฟิเกอเรชัน ของฮาร์ดแวร์ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"
Diskette read failure สายเคเบิลอาจจะหลวม หรือแผ่นดิสเก็ตต์อาจจะเสีย โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"
Diskette subsystem reset failed คอนโทรลเลอร์ สำหรับดิสเก็ตต์ไดรฟ์ อาจจะเสีย รันการทดสอบ Diskette ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
Drive not ready ไม่มีดิสเก็ตต์อยู่ในไดรฟ์ คุณต้องใส่ แผ่นดิสเก็ตต์ในไดรฟ์ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ในไดรฟ์ หรือปิดสลักของไดรฟ์
Diskette write protected มีการใช้งานคุณสมบัติ การป้องกันการเขียนทับข้อมูล ในแผ่นดิสเก็ตต์นั้น นำแผ่นดิสก์ ออกจากไดรฟ์ A และเลื่อนแท็บ สำหรับป้องกันการเขียน ไปในตำแหน่งปลดล็อค
Gate A20 failure หน่วยความจำ RIMMs ตัวใดตัวหนึ่งอาจหลวม โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของหน่วยความจำของระบบ"
General failure ระบบปฏิบัติการ ไม่สามารถนำคำสั่ง ไปปฏิบัติได้ โดยทั่วไปแล้ว คำสั่งนี้มักจะตามด้วย ข้อความที่เฉพาะเจาะจง เช่น PRINTER OUT OF PAPER ให้แก้ไขโดยดำเนินการ ตามความเหมาะสม
Hard disk configuration error ข้อผิดพลาดในการ เริ่มใช้งานฮาร์ดดิสก์ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"
Hard disk controller failure

Hard disk failure

Hard-disk drive read failure
ข้อผิดพลาดในการ เริ่มใช้งานฮาร์ดดิสก์ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"
Invalid configuration
information - please run SETUP program
ข้อมูลค่าคอนฟิเกอเรชัน ของระบบ ไม่ตรงกับค่าคอนฟิเกอเรชัน ของฮาร์ดแวร์ เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าระบบ และแก้ไขข้อมูล ค่าคอนฟิเกอเรชัน ของระบบ
Keyboard clock line failure

Keyboard controller failure

Keyboard data line failure

Keyboard failure

Keyboard stuck key failure
สายหรือช่องเสียบ ของแป้นพิมพ์อาจหลวม หรือคอนโทรลเลอร์ ของแป้นพิมพ์ หรือของแป้นพิมพ์/เมาส์ อาจเสียหาย โปรดดูที่ "การแก้ปัญหาของแป้นพิมพ์"
Memory address line failure at address, read value expecting value หน่วยความจำ RIMMs ตัวใดตัวหนึ่ง อาจชำรุดหรือติดตั้งไม่เข้าที่ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของหน่วยความจำของระบบ"
Memory allocation error ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการรัน มีข้อขัดแย้งกับระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมแอปพลิเคชัน หรือยูทิลิตีอื่น ๆ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ รอเป็นเวลา 30 วินาที และเปิดเครื่องขึ้นใหม่ ลองรันโปรแกรมนั้นอีกครั้ง ถ้ายังคงเกิดปัญหาอยู่ ให้ติดต่อบริษัท ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ดังกล่าว
Memory data line failure at address, read value expecting value

Memory double word logic
failure at address, read value expecting value

Memory odd/even logic failure
at address, read value expecting value

Memory write/read failure at address, read value expecting value
หน่วยความจำ RIMMs ตัวใดตัวหนึ่ง อาจชำรุดหรือติดตั้งไม่เข้าที่ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของหน่วยความจำของระบบ"
Memory size in CMOS invalid จำนวนหน่วยความจำ ที่บันทึกไว้ ในข้อมูลค่าคอนฟิเกอเรชัน ของระบบ ไม่ตรงกับหน่วยความจำ ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ บูตคอมพิวเตอร์ใหม่ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก ให้อ่านหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ด้านเทคนิค
Memory tests terminated by keystroke ทดสอบหน่วยความจำไม่ผ่าน รันการทดสอบ หน่วยความจำอีกครั้ง
No boot device available คอมพิวเตอร์หาดิสเก็ตต์ หรือฮาร์ดดิสก์ไม่พบ เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าระบบ ตรวจสอบดิสเก็ตต์ และฮาร์ดดิสก์ ในข้อมูลค่าคอนฟิเกอเรชัน ของระบบ และแก้ไขข้อมูลนั้นหากจำเป็น
No boot sector on hard-disk
drive
ข้อมูลค่าคอนฟิเกอเรชัน ของระบบ ในโปรแกรมการตั้งค่าระบบ อาจไม่ถูกต้อง หรือระบบปฏิบัติการ อาจเสียหาย เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าระบบ และตรวจสอบข้อมูลฮาร์ดดิสก์ ในข้อมูลค่าคอนฟิเกอเรชัน ของระบบ และแก้ไขข้อมูลนั้น หากจำเป็น

หากยังมีข้อความปรากฏขึ้น ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ โปรดอ่านเอกสาร ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ
No timer tick interrupt ชิปบนเมนบอร์ด อาจทำงานผิดพลาด รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
Non-system disk or disk error ดิสเก็ตต์ในไดรฟ์ A หรือในฮาร์ดดิสก์ ไม่มีระบบปฏิบัติการ ที่สามารถบูตได้ติดตั้งอยู่ มีแผ่นดิสเก็ตต์ ที่ไม่สามารถใช้บูตได้ อยู่ในไดรฟ์ A ให้เปลี่ยนเป็นแผ่นดิสเก็ตต์ ที่มีระบบปฏิบัติการ ที่สามารถบูตได้ หรือนำแผ่นดิสเก็ตต์ ออกจากไดรฟ์ และเริ่มระบบใหม่
Not a boot diskette ไม่มีระบบปฏิบัติการ ในแผ่นดิสเก็ตต์ บูตคอมพิวเตอร์ ด้วยแผ่นดิสเก็ตต์ ที่มีระบบปฏิบัติการ
Plug and Play Configuration
Error
ระบบพบปัญหา ในขณะที่พยายาม ตั้งค่าคอนฟิก การ์ดเอ็กซ์แพนชัน ปิดระบบคอมพิวเตอร์ และถอดสายไฟออก ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันออก ให้เหลือเพียงตัวเดียว ต่อสายไฟและเปิดเครื่อง หากยังคงมีข้อความแสดงขึ้นมาอีก แสดงว่าการ์ดเอ็กซ์แพนชันนั้น อาจทำงานไม่ถูกต้อง หากไม่มีข้อความปรากฏขึ้น ให้ปิดคอมพิวเตอร์ และติดตั้งการ์ดที่เหลือ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัว ทำตามขั้นตอนนี้ จนกว่าจะพบการ์ด ที่ทำงานไม่ถูกต้อง
Read fault

Requested sector not found
ระบบปฏิบัติการ ไม่สามารถอ่านข้อมูล จากดิสเก็ตต์หรือฮาร์ดดิสก์

ระบบไม่พบ เซ็กเตอร์ใดเซ็กเตอร์หนึ่งในดิสก์ หรือเซ็กเตอร์ที่ต้องการเกิดเสียหาย
โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"
Reset failed การรีเซ็ตดิสก์ไม่สำเร็จ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"
Sector not found ระบบปฏิบัติการ ไม่พบเซ็กเตอร์ ที่ต้องการในดิสเก็ตต์ หรือฮาร์ดดิสก์ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"
Seek error ระบบปฏิบัติการ ไม่สามารถหาแทร็คที่ต้องการ ในดิสเก็ตต์หรือฮาร์ดดิสก์ ถ้าความผิดพลาด เกิดกับดิสเก็ตต์ไดรฟ์ ให้ลองใส่ดิสเก็ตต์แผ่นอื่น ลงไปในไดรฟ์
Shutdown failure ชิปบนเมนบอร์ด อาจทำงานผิดพลาด รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
Time-of-day clock stopped แบตเตอรี่อาจจะหมด หรืออาจมีปัญหา เกิดขึ้นกับเมนบอร์ด เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าระบบ และแก้ไขข้อมูลวันที่หรือเวลา

หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ดูที่ "การแก้ปัญหาของแบตเตอรี่" และหากปัญหายังคงมีอยู่ ให้รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
Time-of-day not set เวลาและวันที่ ที่แสดงในข้อมูล ค่าคอนฟิเกอเรชัน ของระบบ ไม่ตรงกับนาฬิกา ของระบบ เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าระบบ และแก้ไขข้อมูลวันที่หรือเวลา
Timer chip counter 2 failed ชิปบนเมนบอร์ด อาจทำงานผิดพลาด รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
Unexpected interupt in protected mode คอนโทรลเลอร์ของแป้นพิมพ์ อาจทำงานผิดพลาด หรือ RIMM อาจหลวม รันการทดสอบ System Memory และ Keyboard ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
WARNING: Dell's Disk
Monitoring System has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] EIDE controller is operating
outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard-disk drive by calling your support desk or Dell Computer Corporation.
กระบวนการทดสอบ ตนเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) ได้ตรวจสอบข้อมูล สถานะของฮาร์ดดิสก์แบบ EIDE และไดรฟ์นั้นให้ข้อมูลพารามิเตอร์ ซึ่งแสดงว่าอาจมีสภาพการทำงาน ที่ผิดพลาดไปจาก ข้อกำหนดในการทำงาน ของฮาร์ดดิสก์ เมื่อคอมพิวเตอร์ บูตเสร็จแล้ว ให้สำรองข้อมูล ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด แล้วเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ทันที และเก็บข้อมูล ที่สำรองไว้ลงในไดรฟ์ใหม่

หากไม่สามารถหาไดรฟ์ สำหรับเปลี่ยนได้ทันที และคุณมีไดรฟ์อื่นที่สามารถบูตได้ นอกเหนือจาก ไดรฟ์ที่พบว่ามีปัญหา ให้เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าระบบ และเปลี่ยนการตั้งค่าของไดรฟ์ ที่พบว่ามีปัญหาให้เป็น None ถอดฮาร์ดดิสก์ออกจากเครื่อง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณควรสำรอง ข้อมูลทั้งหมดไว้ก่อน
Warning - Thermal probes failed. ขณะบูตเครื่อง BIOS พบว่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ อย่างน้อยหนึ่งตัวชำรุด คุณยังคงสามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ต่อไปได้ แต่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิจะไม่ทำงาน และหากไมโครโปรเซสเซอร์ มีความร้อนสูงเกินไป บริการ Thermal Shutdown จะไม่สั่งปิดเครื่องให้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ไมโครโปรเซสเซอร์ Pentium® III ของ Intel® มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 1 คู่สำหรับสั่งตัดการทำงาน ของไมโครโปรเซสเซอร์ หากอุณหภูมิของ ไมโครโปรเซสเซอร์ขึ้นสูงเกินไป

การแก้ปัญหา คุณต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ สำหรับการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค โปรดดูที่หัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ"

Warning - Temperature is too high ขณะที่บูตเครื่อง BIOS พบว่าไมโครโปรเซสเซอร์ ตัวใดตัวหนึ่ง หรือทั้งสองตัว มีความร้อนขึ้นสูงเกินไป หลังจากแสดงข้อความนี้แล้ว BIOS จะตัดการทำงาน ของไมโครโปรเซสเซอร์ จากนั้น จะสั่งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ รอให้เครื่อง มีอุณหภูมิลดลงสักครู่ ก่อนที่จะเปิดเครื่องใหม่
Write fault

Write fault on selected drive
ระบบปฏิบัติการ ไม่สามารถเขียนข้อมูล ลงในดิสเก็ตต์ หรือฮาร์ดดิสก์ได้ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของไดรฟ์"

รหัสการส่งเสียงบี๊บ

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดระหว่างรูทีนการบูต ซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ทราบทางจอภาพได้ คอมพิวเตอร์อาจส่งเสียงบี๊บ เพื่อแจ้งว่าพบปัญหา รหัสการส่งเสียงบี๊บ หมายถึง รูปแบบของเสียง ตัวอย่างเช่น เสียงบี๊บหนึ่งครั้ง ตามด้วยเสียงบี๊บที่สอง และเสียงบี๊บสามครั้งติดกัน (รหัส 1-1-3) หมายความว่า คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านข้อมูลจาก NVRAM ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การสนับสนุนของ Dell หากคุณต้องโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค

เมื่อมีรหัสบี๊บดังขึ้น ให้จดไว้ในรายการตรวจสอบวินิจฉัยในหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" และตรวจดูในตารางที่ 2 หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการหาความหมายของรหัสบี๊บ ให้ใช้ โปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell เพื่อหาสาเหตุที่อาจร้ายแรงมากกว่า หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ดูที่ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ตารางที่ 2 รหัสการส่งเสียงบี๊บ

รหัส สาเหตุ การแก้ปัญหา
1-1-2 เกิดข้อผิดพลาด ในรีจิสเตอร์ของไมโครโปรเซสเซอร์ โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
1-1-3 NVRAM รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
1-1-4 ROM ใน BIOS มีข้อผิดพลาด หากเป็นไปได้ ให้รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
1-2-1 ตัวกำหนดช่วงเวลา ที่สามารถโปรแกรมได้ หากเป็นไปได้ ให้รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
1-2-2 เกิดข้อผิดพลาด ในการเริ่มต้นใช้งาน DMA หากเป็นไปได้ ให้รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
1-2-3 การอ่านและเขียนเพจ ของรีจิสเตอร์ DMA บกพร่อง หากเป็นไปได้ ให้รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
1-3 เกิดข้อผิดพลาด ในการทดสอบ หน่วยความจำสำหรับการแสดงผล รันการทดสอบ VESA/VGA Interface ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
1-3-1 ถึง 2-4-4 ไม่มีการระบุหรือใช้งาน RIMM อย่างเหมาะสม โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาของหน่วยความจำระบบ"
3-1-1 เกิดความผิดพลาด ของรีจิสเตอร์ Slave DMA หากเป็นไปได้ ให้รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการ วินิจฉัยของ Dell
3-1-2 เกิดความผิดพลาด ของรีจิสเตอร์ Master DMA หากเป็นไปได้ ให้รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการ วินิจฉัยของ Dell
3-1-3 เกิดความผิดพลาด ของอินเทอร์รัปต์มาสก์ ของรีจิสเตอร์แบบ Master โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
3-1-4 เกิดความผิดพลาด ของอินเทอร์รัปต์ ของรีจิสเตอร์แบบสลาฟ (Slave) โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
3-2-2 เกิดข้อผิดพลาด ในการโหลด อินเทอร์รัปต์เวคเตอร์ โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
3-2-4 การทดสอบคอนโทรลเลอร์ของคีย์บอร์ดล้มเหลว รันการทดสอบ Keyboard ในโปรแกรมการ วินิจฉัยของ Dell หรือมิฉะนั้น ให้อ่านหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
3-3-1 ไม่มีพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ NVRAM หากเป็นไปได้ ให้รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการ วินิจฉัยของ Dell
3-3-2 การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน NVRAM หากเป็นไปได้ ให้รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
3-3-4 เกิดข้อผิดพลาด ในการทดสอบหน่วยความจำ สำหรับการแสดงผล รันการทดสอบ VESA/VGA Interface ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
3-4-1 เกิดข้อผิดพลาด ในการเริ่มใช้งานหน้าจอ รันการทดสอบ VESA/VGA Interface ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
3-4-2 เกิดข้อผิดพลาด ในการแสดงภาพหน้าจอ รันการทดสอบ VESA/VGA Interface ในโปรแกรมการ วินิจฉัยของ Dell
3-4-3 เกิดข้อผิดพลาด ในการค้นหา ROM ของการแสดงผล รันการทดสอบ VESA/VGA Interface ในโปรแกรมการ วินิจฉัยของ Dell
4-2-1 ไม่มีการนับเวลา โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
4-2-2 เกิดข้อผิดพลาดในการปิดเครื่อง โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
4-2-3 เกิดข้อผิดพลาดในเกท A20 โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
4-2-4 เกิดการขัดข้องที่ไม่คาดหมายในโพรเท็กต์โหมด โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
4-3-1 ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ ที่แอดเดรส 0FFFFh รันการทดสอบ System Memory ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
4-3-3 เกิดข้อผิดพลาดในเคาน์เตอร์ 2 ของชิปจับเวลา โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
4-3-4 นาฬิกาของเครื่องหยุดการทำงาน โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค
4-4-1 เกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบ พอร์ตอนุกรมหรือพอร์ตขนาน รันการทดสอบ Serial Ports และ Parallel Ports ใน โปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
4-4-2 เกิดข้อผิดพลาดในการขยายรหัส ไปยังหน่วยความจำชาโดว์ รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
4-4-3 เกิดข้อผิดพลาด ในการทดสอบโปรเซสเซอร์ ร่วมประมวลผลทางคณิตศาสตร์ รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
4-4-4 เกิดข้อผิดพลาด ในการทดสอบแคช รันการทดสอบ System Board Devices ในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell
5-2-2-1 Mismatch Rambus dynamic random-access memory (RDRAM) device count; unsupported RIMM device count or technology ตรวจดูว่าซ็อกเก็ต RIMM ทั้ง 2 ช่องมีโมดูล RIMM หรือ RCM (Rambus continuity module) หากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ให้เปลี่ยน RIMM ในซ็อกเก็ต B (หากมี) จากนั้นเปลี่ยน RIMM ในซ็อกเก็ต A หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โปรดดูที่ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
5-2-2-3 RDRAM levelization failure ตรวจดูว่าซ็อกเก็ต RIMM ทั้ง 2 ช่องมี RIMM หรือ RCM หากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ให้เปลี่ยน RIMM ในซ็อกเก็ต B (หากมี) จากนั้นเปลี่ยน RIMM ในซ็อกเก็ต A หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โปรดดูที่ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ข้อความแจ้งเตือน

ข้อความแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และขอให้คุณดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่จะสามารถทำงานต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น ก่อนที่คุณจะฟอร์แมตแผ่นดิสเก็ตต์ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าคุณอาจสูญเสียข้อมูลทั้งหมดในแผ่นดิสเก็ตต์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลบข้อมูลที่มีอยู่โดยไม่ตั้งใจ ข้อความเตือนเหล่านี้มักจะหยุดกระบวนการทำงาน และคุณจะต้องตอบสนองโดยการพิมพ์ y(ใช่) หรือ n (ไม่)

note.gif (515 bytes) หมายเหตุ: ข้อความแจ้งเตือนจะถูกสร้างโดยโปรแกรม หรือระบบปฏิบัติการ โปรดอ่านหัวข้อ "การตรวจสอบซอฟต์แวร์" และเอกสารที่คุณได้รับ พร้อมกับระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

ข้อความวินิจฉัย

เมื่อคุณรันกลุ่มการทดสอบหรือการทดสอบย่อยในโปรแกรมการวินิจฉัยของ Dell โปรแกรมอาจแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งในบทนี้จะไม่กล่าวถึงข้อความแสดงความผิดพลาดเหล่านี้ ให้บันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ไว้ในสำเนาของรายการตรวจสอบวินิจฉัยที่อยู่ในหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" และดูที่หัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค


ไฟ LED แสดงสถานะการวินิจฉัย

ไฟแสดงสถานะ LED และไฟแสดงสถานะของฮาร์ดดิสก์จะกะพริบเพื่อแสดงรหัสสำหรับการวินิจฉัยที่สามารถช่วยในการแก้ปัญหาของระบบได้ ตารางที่ 3 แสดงรหัสสำหรับการวินิจฉัยไฟ LED สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่แนะนำให้ใช้

caution.gif (709

    bytes) คำเตือน: ก่อนที่จะทำงานกับอุปกรณ์ใด ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่หัวข้อ "ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อตัวคุณเองและเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ"

ตารางที่ 3 การวินิจฉัยรหัส LED

รหัส LED ของเพาเวอร์ รหัส LED ของฮาร์ดดิสก์ สาเหตุ การแก้ปัญหา
ไฟกะพริบสีเหลือง ไม่แสดง หม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด โปรดดูหัวข้อ "การขอความช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ด้านเทคนิค
ไฟกะพริบสีเหลือง ไฟสีเขียวทึบ เรกูเลเรเตอร์ควบคุม ระดับแรงดันไฟฟ้า บนเมนบอร์ดชำรุด โปรดดูหัวข้อ "การขอความ ช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ไฟสีเหลืองทึบ ไม่มีข้อมูล อุปกรณ์บนเมนบอร์ดชำรุด หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง ตรวจดูให้แน่ใจว่า ได้ติดตั้งไมโครโปรเซลเซอร์ ไว้อย่างถูกต้อง ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันอื่น ๆ ออกทั้งหมด จากนั้นให้บูตเครื่อง โปรดดูหัวข้อ "การขอความ ช่วยเหลือ" สำหรับคำแนะนำ ในการขอความช่วยเหลือ ด้านเทคนิค
ไฟสีเขียวทึบ และมีรหัสการส่งเสียงบี๊บ ไม่มีข้อมูล ระบบตรวจพบ การเกิดปัญหาขณะที่ BIOS กำลังทำงาน โปรดดูตารางที่ 2 สำหรับคำแนะนำ ในการวินิจฉัยรหัสการส่งเสียงบี๊บ
ไฟสีเขียวทึบ และไม่มีรหัสการส่งเสียงบี๊บ รวมทั้งไม่มีภาพปรากฏขึ้น ระหว่างกระบวนการ POST ไม่มีข้อมูล จอแสดงผลหรือการ์ด แสดงผลอาจชำรุด โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหา ของจอแสดงผล" รวมทั้งให้ตรวจดูว่าได้เชื่อมต่อ จอแสดงผลไว้อย่างถูกต้องแล้ว และดูหัวข้อ "การขอความ ช่วยเหลือ" เพื่อขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิคจาก Dell
ไฟสีเขียวทึบ และไม่มีรหัสการส่งเสียงบี๊บ รวมทั้งเครื่องหยุดการทำงาน ระหว่างกระบวนการ POST ไม่มีข้อมูล เมนบอร์ดอาจชำรุด โปรดดูหัวข้อ "การขอความ ช่วยเหลือ" เพื่อขอความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิคจาก Dell

กลับไปยังหน้าเอกสารหลัก

snWEB4